Collonil Nubuk+Velous 200 ml

Kód: 945
Neohodnoceno
Značka: Collonil
199 Kč
Vyprodáno

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis produktu
impregnační a ošetřující sprej na broušené usně a textil v bezbarvém provedení odstraňuje mastné a lesklé plochy na velurových usních (i na umělých velurech)
vhodný na TEXové materiály
lze použít na obuv (i v kombinaci useň-textil), KG, kož. oděvy a pod.
v barevných odstínech zároveň oživuje barvy po použití spreje je vhodné useň lehce vyčesat krepovým kartáčkem nebo kostkou Collonil Cleaner
Signální slovo: NEBEZPEČÍ!Standardní věty o nebezpečnostiH222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H315 Dráždí kůži.H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Návod na použití Nubuk Velours Spray
Před použitím spreje očistěte povrch materiálu od nečistot kartáčkem na textil. Poté ze vzdálenosti min. 30 cm nastříkejte na povrch a nechejte zaschnout. Po zaschnutí povrch zdrsněte krepovým kartáčkem nebo Nubuk Boxem.

Povinné informace Nubuk Velour spray
Pokyny pro bezpečné zacházeníP101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí
Nebezpečné komponenty k etiketování:Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Informace o detergentech: nejsou požadovány

Doplňkové parametry

Kategorie: Péče o obuv
Záruka: 2 roky